Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 17:31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία

ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ :134936431000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από 12/8/2016 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.µ., στην έδρα της Εταιρείας, µε τα κάτωθι θέµατα ηµερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ∆.Σ. Επί του Ισολογισµού καθώς και των αποτελεσµάτων χρήσης 11/6/2015 έως 31/12/2015.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού καθώς και των αποτελεσµάτων χρήσης 11/6/2015 έως 31/12/2015 µετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου .

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί του Ισολογισµού και ως εν γένει διαχείρισης της ως άνω χρήσης.

4. ∆ιάφορα θέµατα ανακοινώσεις. 

Καρδίτσα, 12 Αυγούστου 2016

Το ∆ιοικητικό Συµβούλι

Read 1957 times

Copyright © 2013 Hippophae.net