Κυριακή, 06 Αυγούστου 2017 07:29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                      Των Μετόχων  της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία                      

ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :134936431000

 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

       

            Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, από 3/8/2017 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.         Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. Επί του  Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης  1/1/2016 έως 31/12/2016.

2.        Υποβολή και έγκριση  του  Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

3.        Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και ως εν γένει διαχείρισης  της ως άνω χρήσης.

4.        Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Καρδίτσα, 3 Αυγούστου 2017

                                                                                                                                                                                                                                      Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Read 1241 times

Copyright © 2013 Hippophae.net